Máy phát điện Hyundai

Máy phát điện 3 pha 15KVA Hyundai DHY-16KSE

Máy phát điện 3 pha 15KVA Hyundai DHY-16KSE

178,000,000
Máy phát điện 3 pha 350KVA Hyundai DHY-385KSE

Máy phát điện 3 pha 350KVA Hyundai DHY-385KSE

828,000,000960,000,000
Máy phát điện 3 pha 500KVA Hyundai DHY-550KSE
Máy phát điện 3 pha 400KVA Hyundai DHY-440KSE

Máy phát điện 3 pha 400KVA Hyundai DHY-440KSE

960,000,0001,224,000,000
Máy phát điện 3 pha 300KVA Hyundai DHY-325KSE